Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Org. nr: - Stillingsident: 4431711416 Presentasjon av stillingen:

Kripos har ledig to faste stillinger som rådgivere ved SIRENE-seksjonen. Kripos har en sentral rolle innen internasjonalt politisamarbeid og er nasjonalt kontaktpunkt for flere internasjonale kanaler. SIRENE-seksjonen er kontaktpunkt for koordinering og utveksling av informasjon knyttet til Schengen Informasjonssystem (SIS) innen Schengen-samarbeidet. Alle de 30 EU/Schengenlandene som er knyttet til SIS har en nasjonal SIRENE-enhet, og kommunikasjonen mellom landene foretas via SIRENE på vegne av nasjonale myndigheter. Sentrale samarbeidspartnere er politidistrikt, utlendingsmyndigheter og de nasjonale SIRENE-kontorene i de øvrige medlemslandene i Schengen-samarbeidet. SIRENE-seksjonen har 25 medarbeidere hvorav noen jobber turnus. I tillegg kan det bli aktuelt å ansette i midlertidige stillinger.

Kripos er en tverrfaglig kunnskapsorganisasjon med nærmere 700 medarbeidere hvor halvparten har politifaglig utdanningsbakgrunn og halvparten annen og svært variert bakgrunn. SIRENE-seksjon inngår i Avdeling for fellesoperative tjenester som blant annet har ansvar for Kripos’ døgnbetjente kontaktpunkt, etterretning, internasjonalt politisamarbeid, skjulte etterforskningsmetoder og operative tjenester. Avdelingen består av ca. 160 medarbeidere, både politiutdannede og personer med annen utdanningsbakgrunn. Det er en forutsetning at den som ansettes er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering.

Vi ønsker kompetente og motiverte medarbeidere som tar ansvar, og som ønsker å bidra i Kripos’ oppgaver innen internasjonalt politisamarbeid. Det er et mål å oppnå en sammensetning av ansatte som gir utfyllende kompetanse. Personlig egnethet og motivasjon vil bli spesielt vektlagt.

Søkere vil kunne bli testet skriftlig i både norsk og engelsk, samt evnetest.

Det må påregnes turnustjeneste med vakter dag/kveld/helg.

Innsendte søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • behandling av saker fra norske og utenlandske politimyndigheter relatert til Schengen informasjonssystem (SIS)
 • rådgivning/veiledning til interne og eksterne samarbeidspartnere
 • informasjonsbehandling og registerundersøkelser
 • koordinering, fremskaffe informasjon, kontrollfunksjon, kompetansedeling

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå, minimum bachelornivå.
 • erfaring fra politi- eller utlendingsmyndighet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode datakunnskaper og god forståelse for IKT-løsninger

Ønskelige kvalifikasjoner

 • erfaring fra internasjonal saksbehandling i offentlig eller privat sektor

 • god regelverksforståelse

 • kunnskap i andre relevante språk

 • kjennskap til politiets registre

 • kjennskap til utlendingsforvaltningens registre

  Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • kvalitetsbevisst, strukturert og nøyaktig
 • evne til å takle stort arbeidspress og til å prioritere
 • god serviceinnstilling

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434), fra kr 483 700-604 700 (ltr. 53-66) brutto per år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • turnustjeneste må påregnes
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • en utfordrende stilling i et godt og aktivt miljø som gir store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • sentral beliggenhet på Bryn mht. tog, t-bane og bussforbindelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Contacts

Heidi Moseby Pedersen, seksjonsleder , 958 40 360

Location

Nils Hansens vei 25
0667 Oslo

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Kripos

Reference number:4431711416
Percentage of full-time: 100%
Fast stilling
Application deadline: 17.10.2021


Søknad

Søknadsfrist:

17.10.2021


Om stillingen

Sted:

Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Ansettelsesform:

Fast

Heltid/deltid:

Heltid

Antall stillinger:

2

Sektor:

Offentlig

Arb.tidsordning:

Turnus


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Avdeling for fellesoperative tjenester, Kripos

Adresse:

Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Kripos er det nasjonale kompetansesenteret i politiet i kampen mot organisert og annan alvorleg kriminalitet. Vi yter hjelp til politidistrikta og har spisskompetanse blant anna innanfor taktisk etterforsking, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilde etterforskingsmetodar, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessutan behandlingsansvarleg for dei sentrale politiregistra og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligg òg ved Kripos.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle av befolkninga. Det er difor eit mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere fleire personar med innvandrarbakgrunn. Den som blir tilsett, må ha plettfri vandel. Det kan bli innhenta ein uttømmande politiattest.

Etter at søknadsfristen er gått ut, blir det utarbeidd ei offentleg søkarliste med namnet og alderen til søkaren i tillegg til stillings-/yrkestittel og bustads-/arbeidskommune. Søkaren kan be om å ikkje stå på søkarlista. Dersom vi ikkje godtek oppmodinga, kan opplysningar om søkaren likevel bli offentleggjorde. Søkaren vil i så fall bli varsla.


Om annonsen

Sist endret:

04.10.2021

Hentet fra:

webcruiter

Referanse:

4431711416_Avdeling for fellesoperative tjenester, Kripos_webcruiter

Stillingsnummer:

1768355

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...