Loading ...

Job content

Om stillingen:

Som utredningsledervil du arbeide med ulike utviklingsoppgaver i Klimaavdelingen. Ved siden av å følge opp løpende oppgaver i seksjonen vil du bidra i ulike prosjekter og tverrgående arbeid i avdelingen som deltaker eller koordinator/prosjektleder. Stillingen vil være underlagt avdelingsdirektøren i transport- og lokalmiljøseksjonen.

Hva gjør vi i transport- og lokalmiljøseksjonen?

Vi jobber med tiltak og virkemidler som bidrar til en mer klima- og miljøvennlig transportsektor. Vi har også ansvar for klimaarbeid i kommunene og nasjonalt arbeid med klimatilpasning. Seksjonen har overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokal luftkvalitet. Seksjonen har også ansvar for innsigelsessaker på klima og lokal luftkvalitet, og har etatsstyringsansvaret for Meteorologisk Institutt (MET).

Dine arbeidsoppgaver vil være å:

 • arbeide med virkemidler for å redusere utslipp fra kjøretøy og fartøy, som f.eks. avgifter, støtteordninger m.m.
 • gi vurderinger av ulike saker med betydning for utslippsreduksjoner og omstilling i transportsektoren, f.eks infrastrukturspørsmål, areal- og transportplanlegging, byutvikling og generell politikkutvikling innenfor klima og transport.
 • delta i politikkutviklingsarbeid i samarbeid med andre departementer, slik som stortingsmeldinger om klimapolitikk og Nasjonal Transportplan.
 • delta i tverrgående prosjekter i avdelingen slik som meldingsarbeid og arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for klimapolitikken, videreutvikling og strømlinjeforming av rapporteringssystemet på klimaområdet, arbeid med EUs klima- og energiregelverk/Fit for 55 m.m.
 • bidra i oppfølging av oppgaver på energiområdet og i arbeidet med grønn omstilling i næringslivet.
 • utarbeide beslutnings- og faktaunderlag, svare på høringer fra andre departementer og etater, skrive taler og pressepunkter for politisk ledelse.

Du vil ha et tett samarbeid med andre departementer, særlig Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Stillingen stiller store krav til struktur, arbeidskapasitet og fleksibilitet. Arbeidet i seksjonen er preget av korte frister, og du må kunne håndtere leveranser under tidspress og trives med en arbeidshverdag der du følger opp mange ulike oppgaver parallelt.

Flere

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

For å kvalifisere deg for stillingen må du ha:

 • master/hovedfag i samfunns-/ ressursøkonomi
 • minimum 10 års relevant arbeidserfaring fra departement og bred innsikt i klima- og energispørsmål
 • erfaring fra prosjekt-/prosessledelse
 • god kjennskap til norsk og europeisk klima- og energipolitikk og arbeid med lav- og nullutslippsløsninger i transportsektoren
 • god tallforståelse
 • kunne dokumentere oppnådde resultater i tidligere arbeid
 • svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk
 • gode IKT-kunnskaper

Det er ønskelig om du har:

 • god kjennskap til norsk næringsliv, klimarettede støtteordninger og utvikling av klimavennlig teknologi

For å lykkes i stillingen må du:

 • ha svært gode samarbeidsevner, trives med teamarbeid og like å koordinere og samordne prosesser med mange involverte
 • være analytisk, jobbe strukturert og ha stor arbeidskapasitet
 • se faglige og politiske problemstillinger i sammenheng og ha god faglig vurderingsevne
 • være fleksibel, trives med arbeid under tidspress og like å ha mange "baller i lufta" samtidig
 • ha gode kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle faglige spørsmål på en god måte mot politisk ledelse og eksterne aktører
 • ha god forstålse for rollen som embetsverk for politisk ledelse

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte og reduserte klimagassutslipp.
 • Du vil arbeide i en seksjon med godt arbeidsmiljø, vi-kultur og "stå på-vilje"
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

AdobeStock

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr. 702 100 - 801 300 (ltr. 74 - 79).

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT godkjent. Bekreftelsen vedlegges.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Vidar Vik, tlf. 452 80 994, eller utredningsleder Vibeke Ursin-Smith, tlf. 480 09 334.

Om Klima- og miljødepartementet og avdelingen:

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Departementet er delt inn i fem avdelinger: Klimaavdelingen, kulturminneavdelingen, naturforvaltningsavdelingen, hav- og forurensingsavdelingen og organisasjonsavdelingen. Denne stillingen (eller disse stillingene) tilhører transport- og lokalmiljøseksjonen som ligger under departementets klimaavdeling.

Klimaavdelingenhar ansvaret for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.


Søknadsfrist

3. november 2021

Arbeidsgiver

Klima- og miljødepartementet

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kongens gate 18, 0153 Oslo

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...