Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.


Sikkerhetsvakt

Ved Forsvarsdepartementets (FD) Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet, Seksjon for intern sikkerhet og beredskap, er det ledig inntil tre faste stillinger som sikkerhetsvakt.

Seksjon for intern sikkerhet og beredskap har ansvar for internt forebyggende og utøvende sikkerhetsarbeid samt intern krisehåndtering og beredskap i Forsvarsdepartementet og Forsvarets ledelsesbygg (FLB). Seksjonen leverer vakt- og sikkerhetstjenester til FD, Forsvarsstaben og Statsministerens kontor.

Som sikkerhetsvakt skal du bl.a. ved hjelp av etablert grunnsikring avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet mot FLB samt avdekke og motvirke aktivitet/hendelser som kan medføre fare for liv og helse samt fare for forringelse av FLB sin funksjonalitet. Du vil bemanne ulike vaktposisjoner, og oppgavene vil variere noe avhengig av vaktposisjon.

Det er en fordel om du er samfunnsinteressert og følger med på forhold som kan påvirke sikkerhetssituasjonen/trusselbildet. For å kunne utføre oppgavene på best mulig måte er det viktig at du er ansvarsfull og god til å samarbeide. Stillingen medfører utstrakt kontakt med både ansatte og besøkende til departementet. Vi forventer derfor at du har gode kommunikasjonsevner og at du evner å opptre diskre og profesjonelt. Jobben vil i tillegg kreve at du er både fysisk og psykisk skikket til å håndtere situasjoner som kan oppstå.

Stillingen som sikkerhetsvakt inngår i helkontinuerlig turnus. Det er uniformsplikt i tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Regulere adgang til definerte bygg og områder samt detektere og verifisere sikkerhetstruende virksomhet bl.a. understøttet av tekniske sikringssystem i henhold til gjeldende instruksverk, bestemmelser og pålegg.
 • Kontrollrunder, herunder observasjon med driftstekniske installasjoner og annen infrastruktur. Identifisere og rapportere brudd på god sikkerhetskultur.
 • Respons ved alarmer, brann, teknisk, innbrudd og annet.
 • Resepsjonstjenester.
 • Samvirke med nødetater og andre under normalsituasjon, øvelser og beredskapssituasjoner.
 • Det er forventet at sikkerhetsvakten evner å utøve funksjon som operatør på vaktsentral etter å ha gjennomført opplæring.
 • Øvrige oppgaver pålagt seksjonen.


Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner

Søkerne må ha:

 • Bestått minimum treårig utdanning utover grunnskole.
 • Relevant erfaring innen vakt- og sikkerhetstjeneste.
 • Meget god forståelse for utøvelse av vakthold.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Grunnleggende IT-kunnskaper/ferdigheter.

Det er ønskelig at søkeren har:

 • Fullført førstegangstjeneste.
 • Bestått vekterkurs og/eller har fagbrev i sikkerhetsfaget.
 • Erfaring med bruk av gjennomlysningsmaskiner og samband.
 • Erfaring med betjening av digitale styrings-/kommunikasjonssystemer: Alarmanlegg (brannvern, teknisk, innbrudd o.a.), ITV (kameraovervåking), SMS-varslingssystem.
 • Gjennomført kurs i bruk av hjertestarter, førstehjelp, konflikthåndtering og brannvern.

Egenskaper

 • Ansvarsfull med gode samarbeidsevner, ordenssans og punktlighet.
 • Høy personlig integritet og etisk standard
 • Evne til å arbeide målrettet med fokus på presisjon og kvalitet samt evne og vilje til lojalt og selvstendig å utføre pålagte oppgaver.
 • Reaksjonsevne og simultankapasitet, dvs. evne til å håndtere flere oppgaver raskt og samtidig over lengre tidsrom.
 • Fysisk og psykisk skikkethet: Evne til rask fysisk forflytting (alarmer/hendelser) og lange kontrollrunder over mange plan samt evne til relativt tung løft (varemottak).
 • Evne til å håndtere stressende situasjoner med sunn dømmekraft.
 • God evne til å kommunisere med og orientere ansatte og besøkende samt evne å opptre diskré og profesjonelt i et arbeidsmiljø tett på politisk og militær ledelse


Vi tilbyr

 • Tilsetting som sikkerhetsvakt (SKO 1336)
 • Lønn i statens lønnsramme 10/alternativ 9 (lønnstrinn 34-45, kr 360 300 – kr 416 400) avhengig av dokumentert utdanning og erfaring. I tillegg utbetales variable tillegg knyttet til skiftarbeid. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Annen informasjon

 • Personlig fremtreden og egnethet vil bli tillagt vekt ved tilsettingen.
 • Søkeren må ha normalt fargesyn, og dokumentasjon fra optiker skal fremlegges ved intervju.
 • Søkeren vil bli vurdert ut fra utdanning, erfaring, og attester som registreres elektronisk ved søknaden. Søkere som ikke registrerer vitnemål og attester vil ikke bli vurdert.
 • Søkeren skal oppgi to referansepersoner i søknaden.
 • Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET.
 • Funksjonsrettet opplæring i form av kurs, øving og trening vil bli gitt.
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt oberstløytnant Dag Andreas Hanseth, tlf. 23 09 62 09 / 23 10 17 71 eller seniorrådgiver Alexander Staib, tlf. 23 09 61 66 / 23991809.

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her


Søknad

Søknadsfrist:

01.10.2021

Søk på stillingen

Om stillingen

Stillingstittel:

Sikkerhetsvakt

Sted:

Glacisgate 1, 0032 Oslo

Ansettelsesform:

Fast

Heltid/deltid:

Heltid

Antall stillinger:

3

Sektor:

Offentlig


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Forsvarsdepartementet

Adresse:

Glacisgata 1, 0150 Oslo

Hjemmeside:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stillinger/id468685/

Tre ledige stillinger som sikkerhetsvakt

Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet (FD I) har ansvar for HR, IKT, drift og øvrige administrative tjenester i FD, og skal bidra til at departementet som helhet når sine mål. Avdelingen har videre ansvar for forebyggende sikkerhet og beredskap internt. FD I har også et særlig ansvar for å understøtte politisk og administrativ ledelse i deres daglige virke.


Om annonsen

Sist endret:

20.09.2021

Hentet fra:

jobbnorge

Referanse:

10046011

Stillingsnummer:

1751827

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...