Job type: Heltid

Loading ...

Job content

Ønsker du å bli vår nye sikkerhetsleder?

SVS - Stab for virksomhetsstyring, Nordland politidistriktDet er ledig fast stilling som sikkerhetsleder ved Stab for virksomhetsstyring, stedsplassert i Bodø.

Sikkerhetsleder har fagansvar for å sikre at Nordland politidistrikt tilfredsstiller kravene etter sikkerhetsloven med forskrifter samt annet relatert lovverk og etatsinstrukser. Sikkerhetsleder skal utøve politimesterens ansvar for alle fagområdene innen det interne sikkerhetsarbeidet. Sikkerhetsleder er leder for den interne sikkerhetsorganisasjonen i virksomheten og skal etablere og vedlikeholde politidistriktets styringssystem som sørger for styring, kontroll og kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet.

Vi søker en sikkerhetsleder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, god kunnskap om forebyggende sikkerhet, herunder risiko og risikostyring, informasjons- og objektsikkerhet. Du må ha lyst til å bidra til utvikling av fagområdet som helhet for å sikre en robust sikkerhetstilstand som understøtter politiets kjerneoppgaver. Du må evne å motivere andre medarbeidere og ledere og være en pådriver for kulturutvikling innenfor fagområdet. Du har en systematisk tilnærming og ser sikkerhetsarbeid som et kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Du jobber tett sammen med vår informasjonssikkerhetsleder. Det tillegges ikke personalansvar i stillingen.

Stab for virksomhetsstyring (SVS) skal sikre at overordnede mål og resultatkrav blir ivaretatt og bistår politimesteren i gjennomføringen av de sentrale virksomhetsstyringsprosessene i politidistriktet (planlegging, gjennomføring, oppfølging og rapportering). Staben skal på vegne av politimesteren kontrollere at driftsenhetene utfører sine oppgaver i samsvar med gitte mål og føringer og iht. gjeldende lov og regler. SVS har en bredt sammensatt oppgaveportefølje. I staben jobber medarbeidere som har fag- og premissgiveransvar innenfor følgende områder: økonomi, eiendomsforvaltning, anskaffelser og materiell, dokumentforvaltning og arkiv, strategisk analyse, strategisk rådgivning, IKT-rådgiving og sikkerhetsledelse.


Søknadsfrist:

19.05.2022

Arbeidsgiver:

Nordland politidistrikt

Stillingstittel:

Sikkerhetsleder Nordland politidistrikt

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4506060731


Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for sikkerhetsarbeidet i politidistriktet, herunder fagområdene informasjonssikkerhet, personellsikkerhet, sikkerhetsadministrasjon og fysisk sikring
 • Sikkerhetsleder leder sikkerhetsorganisasjonen i politidistriktet og skal etablere og vedlikeholde hensiktsmessige arbeidsprosesser som sørger for styring, kontroll og kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet
 • Sørge for at nødvendig styrende sikkerhetsdokumentasjon er utarbeidet, godkjent og at de forvaltes og vedlikeholdes over tid
 • Sørge for gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner og utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser innen fagområdet sikkerhet
 • Håndtere sikkerhetstruende hendelser samt gi råd om korrigerende tiltak
 • Forberede og tilrettelegge for ledelsens gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet
 • I samråd med politimesterens ledergruppe fastsette omfang og ambisjonsnivå for sikkerhetsarbeidet
 • Samhandle med og rapportere til Politidirektoratet (POD) og andre virksomheter
 • Ansvarlig for koordinering og oppfølging av Nasjonalt Begrenset Nett (NBN)
 • Bidra til bevisstgjøring og kompetansebygging innen sikkerhet i Nordland politidistrikt
Kvalifikasjoner

Krav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Inngående kunnskap til gjeldende lovverk og forskrifter som berører sikkerhetsarbeidet
 • Relevant erfaring innenfor fagområdet sikkerhet og kunnskap om risiko- og sårbarhetsanalyse, sikkerhetsledelse, styrings- og ledelsessystem og gjeldende standarder
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41
 • Den som tilsettes kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk og må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET, samt autoriseres etter stillingens oppgaver


Ønskede kvalifikasjoner


 • God kjennskap til politiets oppgaver og utfordringer
 • Erfaring med og forståelse for arbeid med sikkerhetsgradert dokumentasjon
 • Gjennomført NSM sitt kurs om sikkerhetsledelse eller tilsvarende
 • Ledererfaring/relevant lederutdanning
 • Erfaring med opplæring og kunnskapsformidling
 • Gode IKT-ferdigheter og erfaring med bruk av graderte informasjonssystemer samt ulike dataverktøy og programvare

Personlige egenskaper
 • Evne til å tenke helhetlig, strategisk og langsiktig
 • Analytiske evner, systematisk og nøyaktig
 • God evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner og evner til relasjonsbygging
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere innenfor fagområdet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt veilednings- og formidlingsevne
 • Resultatorientert og med god gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform på www.politiet.no


Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som som seniorrådgiver (SKO 1364) i lønnstrinn 70 til 78, fra kr 650.300 til 776.900 brutto per år. For særskilt kvalifiserte kan det vurderes høyere avlønning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Moderne kontorlokaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • BedriftshelsetjenesteAndre opplysninger:
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.
Gidsken Jakobsens vei 14, 8008 Bodø, NorgeKontaktinformasjon
Anita Eriksen
Avdelingsdirektør
95707733
anita.eriksen@politiet.no
Knut-Eirik Sølsnes
Sikkerhetsleder
97720376
knut.solsnes@politiet.no

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 790 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester skal legges inn elektronisk. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...