Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Miljøterapeutar i nytt bufellesskap i Olsvika

Butenester midtreStillingane ligg til nytt bufellesskap under etablering i Olsvika. Dei tilsette skal gi heildøgns omsorg til menneske med funksjonsnedsettingar.

12 x 100 % faste stillingar som miljøterapeutar frå snarast. Langturnus med arbeid kvar 3. helg, med føresetnad om godkjenning av turnus.

Søknadsfrist:

31.10.2021

Arbeidsgivar:

Ålesund kommune

Stad:

Ålesund

Stillingstittel:

Miljøterapeutar til nytt bufellesskap i Olsvika

Stillingar:

12

Heiltid / Deltid:

Heiltid

Tilsetjingsform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4438788477


Arbeidsoppgåver
 • Arbeide målretta saman med den enkelte tenestemottakar, pårørande og kollegaer for å ivareta den enkelte sin rettstryggleik.
 • Bistå til at tenestemottakar får individuelt tilpassa tenester og ein meiningsfull og aktiv kvardag. Du må kunne bruke aktivitet og kulturopplevingar som helsefremjande tiltak.
 • Miljøarbeid, herunder praktisk bistand i tenestemottakarane sine leiligheiter.
 • Levere tenester i tråd med vedtak, lovverk, fagleg anarkjent metodikk og etiske retningsliner, samt kommunenes verdiar og målsettingar.
 • Helseoppfølging, herunder medisinansvar for søkarar med autorisasjon. Legemiddelhandtering etter delegasjon.
 • Arbeide etter fagadministrative system (Visma Profil, Compilo).
 • Inneha rolle som koordinator eller primærkontakt, kunne leie samarbeidsmøter eller ansvarsgrupper.
 • Gje rettleiing til og opplæring av nye kollegaer.
 • Halde deg kontinuerleg oppdatert ved bruk av t.d mail og Teams.
 • Vere lojal mot system og metodar, og utføre oppgåver som vert delegert.
Kvalifikasjonar
 • For miljøterapeutstillingane søker vi personar med 3. årig helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning eller pedagogisk utdanning.
 • Det er ønskjeleg med vidareutdanning i psykisk helse
 • Du må kunne vise til erfaring frå arbeid med menneske med utviklingshemming.
 • Det er ønskjeleg med erfaring frå kap. 9 i Helse og omsorgstenestelova.
 • Meistre norsk godt, både skiftleg og munnleg.
 • God digital og velferdsteknologisk kompetanse, eller evne til å lære seg dette.
 • Førerkort kl. B.
 • Krav om politiattest av ny dato.
Personlege eigenskapar
 • Kunnskap, interesse for og erfaring frå arbeid med målgruppa.
 • Engasjert, fleksibel og løysingsorientert.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevne.
 • Evne til å jobbe målretta, systematisk og sjølvstendig.
 • Du motiverer, inspirerer og tek ansvar for at vi saman oppnår god fagleg og etisk standard.
 • Du må vere ein positiv kultur- og haldingsbærar.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, og i team.
Vi tilbyr
 • Involvering og deltaking i å etablere eit nytt bufellesskap.
 • Faglege utfordringar, varierte og givande arbeidsoppgåver.
 • Arbeid i turnus.
 • God opplæring og oppfølging.
 • Løn etter gjeldande tariff.Vestre Hovdenesvegen 6, 6019 Ålesund, NorgeKontaktinformasjon
Wenche Karin Åsmo Brandt
Avdelingsleiar
95432994
Wenche.Karin.Asmo.Brandt@alesund.kommune.no
Monica Beinset
Verksemdsleiar
46412388
monica.beinset@alesund.kommune.noÅlesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 05-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...