Job type: Vikariat

Loading ...

Job content

(i ny fane)


Om stillinga

Vi treng ein engasjert og fleksibel helsesekretær som kan bistå der det trengs i korte eller lengre periodar. Vikariatet er ledig frå snarast - og i 1 år framover.
Ein må påregne fleire forskjellige oppgåver - jobbe som postsekretær, venteliste-administrering , lukearbeid , svare på telefonar og andre forefallande arbeidsoppgåver.

Vi ber om at attestar, vitnemål, fagbrev vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

24.05.2023

Arbeidsgivar:

Helse Møre og Romsdal HF

Stad:

Ålesund

Stillingstittel:

Helsesekretær

Stillingar:

1

Heiltid / Deltid:

Heiltid

Tilsetjingsform:

Vikariat

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4662307057


Arbeidsoppgåver

 • Bemanning av skranker
 • Ventelisteadministrering
 • Postsekretær-oppgåver
 • Besvare telefonar
 • Andre forfallande arbeidsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Helsesekretær
 • Datakyndig
 • Snakke og forstå norsk - skriftleg og munnleg
 • Erfaring med Doculive og klinisk arbeidsflate
 • Gode evner innan planlegging og strukturering
 • Personlege eigenskapar vektleggast

Personlege eigenskapar

 • Trivast med ein hektisk arbeidskvardag og IT- som arbeidsverktøy.
 • Stabil
 • Fleksibel
 • Strukturert og nøyaktig
 • Sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Positive haldningar
 • Engasjement og arbeidsglede
 • Medverke til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkårAdresse:
Ålesund Sykehus, Åsehaugen 5, 6017 Ålesund, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Maria Lovis Aarseth
Seksjonsleiar
Telefon:
70106326
E-post:
maria.lovis.aarseth@helse-mr.no

Om arbeidsgivaren

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR.Sjukehusa i HMR eri Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund.Itillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling.Det vert lagttil rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt.Vivilat våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga.Difor oppmodar vialle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet.Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ein slik førespurnad og ta kontakt med deg dersom førespurnaden ikkje blir tatt til følgje (jf. Offentligheitslova § 25).

Uansett kva stilling duvert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din.Bli med på laget!For meir informasjon om helseforetaket, sjåHelse Møre og Romsdal

Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...