Bustad og kvarterforvaltar

Forsvarsbygg

View: 219

Update day: 11-05-2023

Location: Bardufoss Troms og Finnmark

Category: Civil / Construction

Industry:

Job type: Fast

Loading ...

Job content

Er du vår nye bustad og kvarterforvaltar?

Søk på stillinga


I denne stillinga vil du å vere Forsvarsbyggs ansikt utad ovanfor gjestar og leigetakarar som bor i ein bustad eller kvarter (hybel). Som bustad og kvarterforvaltar er du ansvarleg for å bygge gode relasjonar til våre gjestar og yte god service. Du er ansvarleg for å handtere og følge opp alle førespurnader frå leigetakarar og gjestar. Du er ansvarleg for utleige av kvarter til gjestar som skal på kurs, øvingar eller liknande, samt ansvarleg for inngåing av leigekontraktar og oppfølging av leigetakar i heile buperioda. Du skal også sørge for ettersyn av bustad- og kvarter slik at kvaliteten blir opprettheldt.

Du vil jobbe på Bardufoss og Sørreisa, med oppmøte Bardufoss.


Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på vår karriereside www.forsvarsbygg.no/jobb

Søknadsfrist:
26.09.2022
Arbeidsgivar:
Forsvarsbygg
Stad:
Bardufoss
Stillingstittel:
Bustad og kvarterforvaltar
Stillingar:
1
Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4540507526
Arbeidsoppgåver
 • Koordinere og drifte resepsjonstenesten til bustad og kvarter, samt handtere og administrere overnatting på kvarter inkludert klargjering av rom, inn-/utsjekk av gjester, koordinere planlegge og ha oversikt over kvarterbehov ift kursaktivitet og øving.
 • Inngåelse, registrering og oppfølging av leigekontraktar med leigetakarar
 • Saksbehandle/utføre administrative oppgåver ifm utleige og forvaltning av bustader og kvarter
 • Ansvarleg for bistand og oppfølging av leigetakar ved inn-/utflytting og i buperioden
 • Foreta synfaringar og føre ettersyn med bustad- og kvarterporteføljen, sikre rømningsveier, melde inn feil/manglar/ hærverk og skadar, vedlikehaldstiltak, og dessutan behov for utskifting av møblar/ utstyr, og dessutan følgje opp at dette blir utført
 • Utføre oppgåver mht. økonomioppfølging
 • Ansvarleg for korrekt bruk av ulike IKT-system
 • Bidra i vidareutvikling av ein landsdekkande lik bustad- og kvartertjeneste
 • Kontaktperson mot Forsvaret, borettslag, sameigar, offentlege etatar, Forsvarsbygg sitt servicesenter og internt i markedsområdet osv. ifm bustadsaker
 • Delta i møter med Forsvaret lokalt, samt sikre god samhandling med Forsvarets bustadsekretærer og bustadråd
 • Ansvar for å sjå til at nødvendig info om rutinar for brann og rømningsveier blir formidla til leigetakarar og gjester, sjå til at branninstruks heng oppe og at nødutgangar er tilstrekkeleg merka og tilgjengeleg for rømning frå kvarter. Bistå Forsvaret og andre avdelingar i Forsvarsbygg i gjennomføring av brannøvingar på bustad og kvarter
 • Det må òg påreknast andre oppgåver som ligg innanfor ansvarsområda til avdelinga. Reise må påreknast
Personlege eigenskapar

Du er en serviceinnstilt person og er god på å bygge relasjonar. Du har gode kommunikasjonsegenskapar og liker å samarbete med andre. Du tek ansvar og initiativ i den jobben du gjør. I tillegg er du strukturert og effektiv.


Kvalifikasjonar
 • Du har relevant utdanning frå høgskule eller relevant fagbrev. Krav til formell utdanning kan i spesielle tilfelle fråvike dersom tilstrekkeleg erfaring kan dokumenterast
 • Du må ha god kompetanse med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Det er ein fordel om du har erfaring med bruk av booking system
 • Du har relevant erfaring
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskapar
 • Du må ha førarkort kl B
 • Du må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg/NATO Secret
Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få ein spennande og variert arbeidskvardag med eit meiningsfullt samfunnsoppdrag der du vil bidra til å bygge forsvarsevne kvar dag. Vi satsar på medarbeidarane våre, vi tilbyr kursing, etter- og vidareutdanning og vi har etablert vår eigen prosjektleiarutdanning. Vi har ein familievennleg og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar. Som tilsett hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som har ein av dei beste pensjonsordningane i landet med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar.

Andre opplysningar

 • Stillinga blir lønna som førstekonsulent (kode 1408) frå 493 700,- til kr. 526 100,- (lønnstrinn 53 til 57)
 • Vi ber om at du lastar opp vitnemål og karakterutskrift i søknaden din
 • Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter søknadsfristen har gått ut. Dersom du ber om å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste må du grunngi dette. Du blir varsla om reservasjonen ikkje blir tatt til følgeRustaveien 10, 9325 Bardufoss, Norge

Opne vegbeskriving

Kontaktinformasjon
Elfrid Pettersen Aasvang
Leder bolig og kvarter markedsområde nord
47483076
Elfrid.Pettersen.Aasvang@forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, bygger, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar inneheld mange av dei mest særeigne og krevande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for alle, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, mellom anna Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ønsker medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til enda betre oppgåveløysing. Vi vil legge til rette for medarbeidarar som har behov for det. Vi kan for eksempel legge til rette med tekniske hjelpemiddel, tilpassing av møblar eller endring av rutinar og arbeidsoppgåver.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 25-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...